HỘI THI KỂ CHUYỆN THEO SÁCH CẤP HUYỆN NĂM 2019

HỘI THI KỂ CHUYỆN THEO SÁCH CẤP HUYỆN NĂM 2019

Thực hiện kế hoạch số 11/KHLT ngày 14 tháng 10 năm 2019 của trung tâm văn hóa, Thông tin & Thể Thao phối hợp với phòng GD & ĐT và Huyện Đoàn tổchức “Hội thi kể chuyện theo sách” năm 2019….
HỘI THI KỂ CHUYỆN THEO SÁCH NĂM HỌC 2019 – 2020

HỘI THI KỂ CHUYỆN THEO SÁCH NĂM HỌC 2019 – 2020

Thực hiện kế hoạch số 11/KHLT ngày 14/10/2019 của trung tâm văn hóa. Thông tin và thể thao phối hợp với PGD & ĐT và huyện Đoàn tổ chức “Hội thi kể chuyện theo sách” năm 2019. Được sự thống nhất của…