LỄ TRƯỞNG THÀNH ĐỘI VIÊN NĂM HỌC 2019-2020

LỄ TRƯỞNG THÀNH ĐỘI VIÊN NĂM HỌC 2019-2020

Thực hiện theo điều lệ, nghi thức đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh về công nhận đội viên đã hoàn thành chương trình đội viên sau 7 năm tham gia hoạt động đội. Ngày 22/06/2020 Liên Đội THCS Tà Hine…